Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Need to Care International

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god

databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

 

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Need to Care Internationaler dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktpersoner, som er:

Kontaktpersoner: Anette Kelstrup Madsen og Inger Moore Højer

Adresse: Klokkestøbervej 1a, 8800 Viborg

CVR: 85637428

Telefonnr.: 86600233

Mail: info@needtocare.dk

Hjemmeside: www.needtocare.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Brugere/deltagere i arrangementer:
  • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, og mailadresse
 2. Oplysninger om ledere og frivillige:
  • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse og pasinformationer.
  • Cpr-numre og oplysninger om strafbare forhold (hvis det bliver relevant at indhente straffeattest)

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx:

 • Offentlige myndigheder
 • Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger, enten mundtligt eller skriftligt

 

Formålene med at behandle oplysninger om brugere/deltagere i arrangementer er:

 • At vi kan planlægge, gennemføre og følge op på arrangementer
 • At kunne kontakte dig, hvis det er nødvendigt
 • At administrere din relation til foreningen

 

Formålene med at behandle oplysninger om ledere og frivillige er:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver
 • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer
 • At opfylde lovgivning
 • At kunne planlægge og udføre de nødvendige bestillinger (eks. flyrejser) i forbindelser med rejser og aktiviteter, der udføres for foreningen.
 • At kunne udbetaler transportudgifter eller udlæg
 • At administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At kunne komme i kontakt med dig og overholde aftaler, vi har lavet med dig
 • At kunne indhente evt. straffeattest eller andre informationer fra det offentlige
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne planlægge og gennemføre rejser
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, hvor der ikke er anden lovlig hjemmel end samtykke.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som leder i foreningen, som frivillig eller som bruger:

Leder: Vi sletter oplysninger om dig, så snart de ikke længere er relevante, f.eks. hvis di fratræder din stilling.

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig senest et halvt år efter, at dit frivillige arbejde er ophørt.

Brugere: Vi sletter oplysninger om dig, så snart de ikke længere er relevante, f.eks. når et arrangement er afsluttet eller en aftale er ophørt, med mindre du ønsker andet.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

 

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.